PIT nie przy zamianie kryptowaluty na kryptowalutę–ważne orzeczenie WSA w Olsztynie

Dodane przez | Podatki, Polska, Prawo, Prawo i Podatki

09 maja 2018 r. zapisać możemy, jako ważny dzień dla świata walut wirtualnych w Polsce. Zapadłe w tym dniu wyroki WSA w Olsztynie stanowić będą dla osób handlujących kryptowalutami przysłowiowy promyk nadziei w „walce” z negatywną kampanią prowadzoną przez polskiego fiskusa.

Zamiana kryptowaluty na kryptowalutę bez PIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził, iż określenie podstawy opodatkowania przy zamianie waluty wirtualnej na inną kryptowalutę, a w konsekwencji odprowadzenie z tego tytułu podatku do budżetu państwa, w obecnej chwili nie jest możliwe.

Nie ma bowiem na razie dostępnych możliwości technicznych, które uprawniałyby do trafnego i jednoznacznego ustalenia wartości przychodu kryptowalut w momencie przeprowadzenia transakcji wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę.

Mając na uwadze dzisiejsze mechanizmy i technologię, nie posiadamy w obecnej chwili możliwości pozwalających ustalić z dokładnością co do sekundy tych wartości, co niestety może spowodować diametralnie zmienne odczyty kursu wymiany, a w konsekwencji niezgodnie ustaloną ze stanem rzeczywistym podstawę opodatkowania. Taka sytuacja zatem nie może rodzić konsekwencji podatkowych i prawnych dla podatnika.

Jak uznał WSA w Olsztynie, podatek winien być obliczony dopiero w chwili, gdy dochodzi do wymiany kryptowaluty na tradycyjną formę płatności-walutę lub na złoto, albo też w sytuacji, gdy dokonujemy zakupu towarów lub usług za pomocą kryptowaluty.

Wyciągi z giełd kryptowalut ważne dla rozliczeń kryptowalut

Nadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zabrał głos w sprawie dokumentowania kosztów uzyskania przychodów u osób handlujących bitcoinami, które prowadzą księgę przychodów i rozchodów.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nakłada bowiem na podatnika odpowiednią procedurą dokonywania rejestru transakcji, jednakże podatnicy dokonujący transakcji walutą wirtualną nie zawsze byli w stanie autoryzować  niektóre z tych transakcji zgodnie z wymogami zawartymi ww. rozporządzeniu, co prowadziło w konsekwencji do powstania obowiązku opłacenia podatku od przychodu, a nie od dochodu.

Sąd podzieli stanowisko, iż przesłanki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy o PIT mają donośniejsze znaczenie dla podatnika ww. zakresie, wobec czego podatnik ma prawo posłużyć się wyciągiem z giełdy kryptowalut stanowiącej zestawienie wykonanych transakcji lub bankowych potwierdzeń przelewów.

Metoda FIFO dla kosztów

Sąd nie podzielił również stanowiska dyrektora KIS w sprawie uznania zakupu wirtualnej waluty za koszt pośredni i rozpoznania go w momencie przeniesienia, albowiem uznał, iż  tego rodzaju koszty, stosowane w obrocie kryptowalutami, powinny być rozpoznawane przy użyciu metody FIFO przewidzianej dla walut i środków płatniczych (czyli pierwsze przyszło, pierwsze wyszło).

Wyroki WSA w Olsztynie to oczekiwane pozytywne zmiany w podejściu do świata kryptowalut w Polsce w zakresie stosowania prawa podatkowego przy ich obrocie.

Pamiętać jednak należy, iż ww. wyroki obecnie nadal pozostają nieprawomocne, a ich treść i uzasadnienie nie zostało opublikowane.

Niestety nadal sędziowie orzekający w podobnych sprawach nie pokusili się w swoich orzeczeniach o dokonanie wykładni pojęcia kryprowaluty, która by wprost rozwiewała wątpliwości interpretacyjne, w szczególności wątpliwości dotyczące spraw podatkowych.

Wobec powyższego przytoczona argumentacja nie może zostać uznana za wiążąca dla stron postępowania podatkowego.

 

Źródło: Gazeta Prawna

Orzecznictwo: wyroki WSA w Olsztynie z 9 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 201/18 i I SA/Ol 202/18, nieprawomocne.

Last modified: 16 maja 2018