PCC nie od kryptowalut według nowego rozporządzenia Ministerstwa Finansów

20 czerwca 2018

Zgodnie z procedowanym projektem Ministerstwa Finansów urzędy skarbowe nie będą pobierały w zakresie dokonanej sprzedaży walut wirtualnych podatku od czynności cywilno-prawnej. Ministerstwo przygotowało w tym wymiarze projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku PCC.  

Kryptowaluty wolne od PCC

Urzędnicy z Ministerstwa wreszcie przyznali, że

zachodzące zmiany gospodarcze powodują powstawanie nowych zjawisk, w ślad za którymi, w wyjątkowych przypadkach, nie nadążają zmiany w prawie podatkowym. Jedno z takich zjawisk stanowią waluty wirtualne i obrót nimi. Waluty wirtualne opierają się na technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej, która ułatwia wzajemną wymianę i stanowi technologiczną podstawę ponad 600 systemów wirtualnych walut. Waluty te mogą być przekazywane, przechowywane i sprzedawane drogą elektroniczną.

Zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym waluty wirtualne zostały zakwalifikowane jako prawa majątkowe – wyrok NSA syng. akt II FSK 488/16 z dnia 06 marca 2016 r. NSA uznał, iż w ramach czynności podjętych w zakresie obrotu kryptowalutami na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany taka czynność staje się przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnej.

Należy mieć jednak na uwadze kwestię, iż nie wszystkie czynności mogą zostać objęte podatkiem PCC w ramach obrotu kryptowalutami – np. kopanie kryptowalut, albowiem korzystają one z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług lub zwolnieniem z tego podatku.

Uwzględniając specyfikę handlu walutami wirtualnymi, który sprowadza się do obracania tymi prawami majątkowymi przez ich zakup, sprzedaż i wymianę, a zatem wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany, po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki.

Jak słusznie wskazano zastosowanie ścisłej wykładni przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzić może w konsekwencji do konfiskaty majątku, co jednocześnie stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności. Wobec powyższego zaaprobowano fakt, iż interes jednostki winien być nadrzędny nad poborem podatku i interesem państwa.

Ministerstwo Finansów uznało, iż

mając na względzie wynikającą z art. 32 Konstytucji zasadę równości wobec prawa zasadne jest, aby zaniechanie podatku dotyczyło wszystkich podatników dokonujących obrotu na giełdzie walutami wirtualnymi, bez względu na liczbę dokonanych czynności i wartość przedmiotu transakcji.

W chwili obecnej projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznej. Przepisy rozporządzenia będą stosowane wobec obrotu walutami wirtualnymi na postawie umowy sprzedaży i zamiany od dnia jej wejścia w życie, czyli od dnia 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 uznając, iż jest to rozwiązanie tymczasowe, pozwalające na przygotowanie konkretnych i adekwatnych rozwiązań systemowych w zakresie podatkowym.

W związku z zaproponowanym terminem obowiązywania ww. przepisów należy wskazać, iż czynności wykonane w zakresie obrotu kryptowalutami w 2017 r. ww. nie zostaną nimi objęte.  Jak słusznie zwraca uwagę nasz ekspert Marek Warski- doradca podatkowy:

Minister Finansów może ogłosić w tej sprawie tzw. abolicję podatkową. W tym celu winien wydać właściwe rozporządzenie. Zgodnie z art. 22. § 1. ust. 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie.

Pamiętajmy również, iż obrót kryptowalutami niesie za sobą konsekwencje także w zakresie stosowania podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).

Miejmy nadzieje, iż wypracowane rozwiązania przy udziale grupy roboczej powołanej przez KNF stworzą nowe mechanizmy prawne, które będą zapobiegały wynaturzeniom prawnym i podatkowym, a także spowodują, iż Polska stanie się wreszcie miejscem przyjaznym dla rozwoju innowacyjnych technologii i produktów finansowych.

 

Autor: Maciej Grzegorczyk