Tokenizacja a wpis do Rejestru walut wirtualnych

24 czerwca 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Od 31 października 2021 r. w Polsce funkcjonuje specjalny rejestr, który obejmuje podmioty prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych. W tej kwestii tkwi pewien haczyk, gdyż zgodnie art. 129m Ustawy o AML wpis trzeba uzyskać, jeśli świadczy się usługi z nimi związane, o których mowa jest w art. 2 ust. 1 pkt 12 tego dokumentu. W przypadku tokenizacji – wymóg ten najprawdopodobniej nie obowiązuje i nie jest konieczna rejestracja. Dlaczego? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

 

Kto musi uzyskać wpis do Rejestru i na jakiej podstawie?

 

Tutaj bez większego znaczenia pozostaje forma prawna wykonywania działalności. Zgodnie z art. 129n ustawy AML, działalność w zakresie walut wirtualnych mogą świadczyć osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  Zgodnie z wspomnianym art. 129m i art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy AML zainteresowane uzyskaniem wpisu do Rejestru powinny być podmioty:

  • specjalizujące się w wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  • świadczące usługi pośrednictwa w wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi bądź między walutami wirtualnymi
  • zapewniające możliwość wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
  • prowadzących rachunki pozwalającym na możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych osobom uprawnionym. (przeprowadzanie transakcji i również ich wymiana).

 

Czy tokenizacja wymaga wpisu do Rejestru walut wirtualnych?

 

Według mnie nie jest to konieczne, gdyż najczęściej tokeny emitowane w ten sposób nie spełniają definicji waluty wirtualnej z art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy AML, gdyż nie są one wymienialne na prawne środki płatnicze. Oznacza to, że Twój token nie stanowi waluty wirtualnej, jeśli nie jest akceptowany jako środek wymiany jak np. BTC czy ETH lub wymienialny na waluty FIAT. 

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – Kryptoprawo (opis po kliknięciu)

 

W celu potwierdzenia tego stanowiska wysłałem wniosek o interpretację do Ministerstwa Finansów. W odpowiedzi jednak otrzymałem odmowę, gdyż stwierdzono “brak przesłanek merytorycznych do jej wydania”. Powodem jest najprawdopodobniej brak wykształconej w tym zakresie praktyki stosowania. W najbliższym czasie dokonam zaskarżenia tego postanowienia, aby otrzymać solidną podstawę odnośnie tego, czy przy tokenizacji faktycznie trzeba uzyskać wpis do Rejestru walut wirtualnych.

 

Dlaczego nie zawsze warto wpisywać się do Rejestru walut wirtualnych?

 

Nie warto rejestrować się, jeśli nie ma ku temu przesłanek. Jeśli jesteś instytucją obowiązaną, to dokonanie wpisu do Rejestru walut wirtualnych z np. ostrożności będzie wiązało się z podporządkowaniem pod wszystkie kwestie wynikające z Ustawy o AML, a w tym m.in. KYC i weryfikację transakcji. 

 

Prowadzenie działalności w zakresie walut wirtualnych bez uzyskania wpisu

 

Podmiot prowadzący działalność bez rejestracji podlega karze pieniężnej do wysokości 100 tys. zł zgodnie z art. 153b Ustawy AML. Kara ta wydaje się niewielka w porównaniu do innych sankcji przewidzianych w akcie prawnym. Trzeba jednak wskazać na to, że jeśli prowadzisz działalność związaną z walutami wirtualnymi, to posiadasz status instytucji obowiązanej. Oznacza to, że poza wpisem – musisz spełnić szerokie spektrum wymogów, takich jak procedury bezpieczeństwa AML czy realizacja czynności w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego. Brak realizacji tych wymogów może z kolei prowadzić nawet do odpowiedzialności karnej lub kar administracyjnych w postaci cofnięcia koncesji/zezwolenia/wpisu do rejestru, jeśli już takowe posiadasz.

 

Przykład na podstawie sprawy mojego klienta

 

 

Czy tokenizacja przez polską jurysdykcję wymaga więc wpisu do Rejestru kryptowalut? W tej kwestii złożyłem w ostatnim czasie wniosek do Ministra Finansów o interpretację indywidualną w sprawie jednego z moich klientów. Otrzymaliśmy w odpowiedzi odmowę jej wydania z wyjaśnieniem, że organ nie dokona wykładni przepisów ze względu na brak materialnoprawnej podstawy do wydania interpretacji indywidualnej, o której mowa w art. 34 Ustawy prawo przedsiębiorców. Tutaj Ministerstwo Finansów wskazało również, że wniosek nie dotyczył wyjaśnienia “co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z który wynika obowiązek świadczenia opłaty skarbowej”.

 

Nie potrzebujesz wpisu do Rejestru walut wirtualnych przy tokenizacji

 

W efekcie uchylono postanowienie o odmowie, a także wydano zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy z art. 122a KPA. Oznacza to, że wnioskodawcy została przyznana racja i definitywnie – nie trzeba ubiegać się przy tokenizacji o wpis do Rejestru walut wirtualnych. Brak rejestracji powoduje, że podmiot przeprowadzający emisję nie staje się instytucją obowiązaną. Taki stan rzeczy z kolei jest bardzo korzystny, gdyż nie ciążą wtedy na Tobie obowiązki wynikające z ustawy o AML takie jak KYC.

 

Planujesz tokenizację i masz wątpliwości co kwestii formalnych?

 

W takim wypadku pozwól, że dokonam analizy Twojego konceptu i podstawowych cech użytkowych, które zamierzasz przypisać swojemu tokenowi. Dzięki temu zyskasz pewność, czy wpisuje się on w ramy definicji waluty wirtualnej, czy też nie. Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się ze mną. Odpowiem na pytania i zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Maciej Grzegorczyk