Waluty wirtualne a podatek CIT

10 sierpnia 2020
/ Maciej Grzegorczyk

Waluty wirtualne jeszcze do nie tak dawna nie posiadały definicji legalnej. Aktualnie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadza definicję walut wirtualnych. Niedawno nowelizacjami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy przepisy odnoszące się do opodatkowania walut wirtualnych. Sposób opodatkowania zbycia walut wirtualnych jest analogiczny w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i od osób prawnych, z pewnymi modyfikacjami. Nowe regulacje określające opodatkowanie walut wirtualnych mają zastosowanie do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2019 roku. Z kolei  przychody osiągnięte sprzed wejścia w życie niniejszych nowelizacji należy rozliczać według ówczesnych zasad. Jesteś przedsiębiorcą i masz wątpliwości związane z opodatkowaniem dochodu ze zbycia walut wirtualnych, skontaktuj się z Kancelarią KHG we Wrocławiu, nasi adwokaci i radcy prawni specjalizują się w sprawach podatkowych dotyczących kryptowalut!

 

PRZYCHÓD ZE ZBYCIA WALUT WIRTUALNYCH

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychód z zysków kapitałowych uznaje się przychód z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną. Powyższa regulacja dotyczy wymiany waluty wirtualnej, a nie jej zamiany, bowiem w świetle art. 603 kodeksu cywilnego zamiana dotyczy danej rzeczy na inną, a waluta wirtualna jako cyfrowe odwzorowanie wartości rzeczą nie jest. Należy mieć na względzie, iż zbywanie walut wirtualnych, nawet jeśli czynimy to w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy rozliczyć jako przychód z zysków kapitałowych, a nie wraz z innymi przychodami z działalności gospodarczej. Wartością przychodu w przypadku wymiany waluty wirtualnej na towar, usługę, prawo majątkowe jest wartość zakupionego towaru, usługi lub prawa majątkowego. Przychód powstanie również wtedy, gdy podatnik w celu uregulowania swoich zobowiązań spełni dane świadczenie walutą wirtualną. W powyższym przypadku przychód powstanie w wysokości uregulowanego zobowiązania, za które podatnik zapłacił walutą wirtualną. W przedmiotowym wyliczeniu przepis nie wymienia walut wirtualnych, co oznacza, iż  wymiana waluty wirtualnej na inną nie stanowi przychodu w świetle niniejszej ustawy. Ponadto art. 12 ust. 4  pkt 27 wyraźnie stwierdza, iż do przychodów nie zalicza się wartości waluty wirtualnej otrzymanej w zamian za inną walutę wirtualną. Powyższa transakcja jest indyferentna podatkowo pod względem podatku dochodowego CIT. Skoro nie ma przychodu, nie istnieje obowiązek uiszczania podatku dochodowego CIT.

 

WYSOKOŚĆ PODATKU OD DOCHODU Z WALUT WIRTUALNYCH

Po zmianie przepisów przychody ze zbywania walut wirtualnych rozliczamy jako przychody z zysków kapitałowych. Nie ma znaczenia czy te przychody generujemy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej czy nie.  Zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dochodów z ww. odpłatnych form zbycia walut wirtualnych należy uiścić 19% podatek CIT. Należy pamiętać, iż wartość 19% obliczamy dopiero od dochodu a nie od przychodu. Od zbycia walut wirtualnych nie trzeba płacić zaliczek w trakcie roku rozliczeniowego. Rozliczenie następuje w stosunku rocznym.

 

Niniejsza stawka podatku CIT jest jednolita. Ustawa nie przewiduje żadnych zwolnień ani obniżek przedmiotowego podatku, nawet jeśli płacony przez spółkę CIT od innych dochodów wynosi 9%. Dochód liczony jest poprzez odliczenie od przychodu kosztów jego uzyskania.

Przepisy chronią podatnika przed podwójnym opodatkowaniem. Powyższe wynika z wielu umów, które mają na celu unikanie podwójnego opodatkowania. Podatnik może się powoływać na umowy międzynarodowe, w których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe tylko wtedy, gdy podatnik udokumentuje dla celów podatkowych miejsce swojej siedziby w postaci certyfikatu rezydencji.

 

STRATA ZE ZBYWANIA WALUT WIRTUALNYCH

Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów poniesione w następnym roku podatkowym- art. 15 ust. 13 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Poniesiona strata z tytułu zbycia walut wirtualnych nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów z innego źródła tego samego podatnika. Jednakże stratę tę podatnik będzie mógł doliczyć do kosztów uzyskania przychodu w kolejnym roku rozliczeniowym. Przyczyną powyższego jest
fakt, iż dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z dochodami z innych tytułów.

 

Z powyższej regulacji wynika, iż stratę będzie można odliczyć wyłącznie w jednym roku rozliczeniowym, niedozwolone jest odliczanie straty „partiami”. Z kolei kontrowersyjne jest czy powyższe ma nastąpić w roku bezpośrednio następującym po tym, w którym zostały poniesione te koszty czy można to uczynić w kolejnych latach. Niniejsze przepisy wprowadzają możliwość rozliczania kosztów z tytułu zakupu walut wirtualnych (kryptowalut) bez ograniczeń czasowych, tak długo, jak Wnioskodawca nie wykaże przychodu, który będzie równy poniesionym kosztom”. Bowiem jeśli zaistnieje nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami z odpłatnego zbycia walut wirtualnych w 2020 r., to taka nadwyżka będzie powiększać koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej w roku podatkowym 2021. Następnie, jeżeli ponownie w roku 2021 r. zaistniałaby taka sama sytuacja, to taka nadwyżka będzie powiększać koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych w 2022 r., do momentu aż przychód wyniesie tyle, ile koszty jego uzyskania. Takie rozwiązanie zostało zaproponowane przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, o sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.549.2019.3.PR, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał je za poprawne.

 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Z WALUT WIRTUALNYCH

W świetle art. 15 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f, stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. podmiotów prowadzących działalność polegającą na świadczeniu następujących usług:

  1. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  2. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
  3. pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b powyżej,
  4. prowadzenia w formie elektronicznej zbioru danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Koszt uzyskania przychodu powstanie tylko w przypadku zbycia walut wirtualnych zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f przedmiotowej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu poniesionych wydatków związanych z wymianą waluty wirtualnej na inną.

 

Zwraca się uwagę, iż koszty te muszą być udokumentowane i możliwe do powiązania z danym podatnikiem. Ważną kwestią jest bezpośredniość poniesionych wydatków na nabycie i zbycie waluty wirtualnej. W tym przypadku zmiana przedmiotowych przepisów dokonana została na niekorzyść podatnika, gdyż przed nowelizacją koszty uzyskania przychodu stanowiły także wydatki pośrednie. Zgodnie z interpretacją podatkową o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.172.2019.1.ŚS wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: „kosztami uzyskania przychodów nie będą więc koszty pośrednie, w szczególności koszty finansowania zakupu walut wirtualnych (koszty pożyczek, kredytów, itp.), zakup komputera, koszty zużycia prądu, koszt zakupu „koparek do kryptowalut”, koszty amortyzacji komputerów”. Zastanawiasz się, czy poniesione przez Ciebie koszty możesz wliczyć do kosztów uzyskania przychodów, skontaktuj się z adwokatami i radcami prawnymi z Kancelarii KHG we Wrocławiu, którzy odpowiedzą na wszelkie Twoje wątpliwości.

 

Koszty uzyskania przychodu będą potrącane w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Wyjątkiem jest sytuacja gdy odliczamy straty w kolejnym roku podatkowym, o czym wyżej. Nawet gdy podatnik nie uzyska żadnego przychodu z obrotu walut wirtualnych w danym okresie rozliczeniowym, będzie zobowiązany wykazać przedmiotowe koszty uzyskania przychodu w zeznaniu podatkowym.

 

Pamiętaj, powyższy artykuł ma na celu nakreślenie problematyki i złożoności opodatkowania kruptowalut. Adwokaci i radcy prawni z Kancelarii Prawnej KHG we Wrocławiu we współpracy z biurem rachunkowym przygotują dla Ciebie profesjonalną opinię dotyczącą opodatkowania Twoich dochodów ze zbycia walut wirtualnych. Każda sytuacja jest inna, dlatego nie czekaj do końca okresu rozliczeniowego, skontaktuj się z nami i określ w jaki sposób musisz się rozliczyć, ile podatku musisz zapłacić i jakie koszty możesz zaliczyć do kosztów uzyskania swojego przychodu.

Autor: Maciej Grzegorczyk