Stanowisko KNF odnośnie tokenizacji

15 kwietnia 2020

W ostatnim zauważamy coraz większe zainteresowanie tokenami typu Security, które przyciągają uwagę osób związanych nie tylko z rynkiem kryptowalut, ale także z bardziej tradycyjnymi branżami, takimi jak np. nieruchomości. Wiele osób, konsultując ową tematykę z naszą kancelarią, chciałoby przeprowadzić swoistą procedurę pozyskania kapitału właśnie w formie wyemitowania tokenów typu Security na rynku Polskim. I tutaj pojawia się pytanie, co na ten temat może powiedzieć Komisja Nadzoru Finansowego?

 

Tokeny typu Security oraz ich emisja

Zanim zaczniemy rozważanie na temat stanowiska KNF w sprawie procesu tokenizacji, która jest pewnego rodzaju odpowiednikiem emisji akcji w spółce tradycyjnej, z tym, że daje oczywiście większe możliwości w zakresie automatyzacji takich procesów oraz korzysta z technologii blockchain, musimy odpowiedzieć na pytanie czym jest Security Token?

 

Zasadniczo za Security Tokens, należy uznawać takie tokeny, które posiadają atrybuty ochrony oraz bezpieczeństwa, np poprzez:

  • prawo do posiadania udziałów kapitałowych w spółce;
  • prawo do udziału w zysku lub prawo własności w spółce;
  • reprezentując pożyczkę lub inne zobowiązanie;
  • poparcie w realne aktywach, takich jak np. nieruchomości lub w realnym produkcie danej spółki;

 

Często również można spotkać porównanie, że Tokeny Security oferują posiadaczowi, takie samo prawo jak akcje czy też obligacje. W pewnej części trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, natomiast trzeba pamiętać, że każdą formę tokenów oraz formę tzw. Security trzeba analizować indywidualnie. Zasadniczo klasyfikację tokenu powinno poprzedzić również badanie oraz identyfikacja jego przedmiotu oraz uprawnień z nim związanych. Dopiero spełnienie wszystkich cech typowych dla danego papieru wartościowego lub instrumentu pochodnego będzie mogło determinować skategoryzowanie tokenu do określonej grupy instrumentów finansowych, a w konsekwencji będzie pozwalało na odpowiedź: czy sposób emisji oraz obrót danym tokenem podlega nadzorowi KNF.

 

Tokenizacja firmy w formie dystrybucji STO

Tokenizacja jest niczym innym jak formą emisji tokenów, które mają cechy Tokenów Security, zapewniając jednocześnie posiadaczowi rzeczywistą wartość przypisaną do konkretnego projektu, oferując jednocześnie cechy bezpieczeństwa w formie praw pochodnych dla emisji papierów wartościowych lub instrumentów finansowych. Jest to forma cyfryzacji formy prowadzonej działalności, opierając się na zdecentralizowanej technologii blockchain oraz automatyzacji poszczególnych procesów.

 

Ogromną przewagą ponad innymi metodami finansowania jest to, że tokenizacja pozwala na budowanie rozległej sieci, poprzez bezpośrednie zaangażowanie nie tylko największych inwestorów, ale również mniejszych, indywidualnych jednostek poprzez budowanie globalnej społeczności mającej realny wpływ na rozwój samego przedsięwzięcia, realizowanego przez dany podmiot. Na dzień dzisiejszy jest to w dalszym ciągu unikalne i nowoczesne podejście umożliwiające alokację zysków i pozyskiwanie kapitału, które z pewnością jest warte zainteresowania.

 

Komisja Nadzoru Finansowego

Niestety, KNF nie wydał do tej pory, żadnego oficjalnego dokumentu, w którym określałby szczegółowo w jaki sposób powinna wyglądać emisja tokenów typu Security i będziemy mieli do czynienia z tokenami bezpieczeństwa. Nie oznacza to jednak, że nie jest możliwa emisja tego typu tokenów. W ramach rządowego o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca zamierzał wprowadzić pojęcie zdecentralizowanej i rozproszonej formy rejestru akcjonariuszy z wykorzystaniem technologii blockchain. Celem tego przepisu było przesądzenie, że wymóg prowadzenia rejestru akcjonariuszy PSA w postaci elektronicznej mógł być zrealizowany przez wykorzystanie technologii blockchain, tzn. że technologia ta stanowi rodzaj (formę) postaci elektronicznej. Przepis potwierdzał również, że podstawowe cechy technologii blockchain (zwłaszcza decentralizacja bazy danych) nie wykluczają możliwości wykorzystania tej technologii do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Termin wprowadzenia zmian w zakresie wprowadzenia również Prostej Spółki Akcyjnej został przełożony z 2020 na 2021, co wcale nie oznacza, że jest to decyzja negatywna dla przyszłych procesów tokenizacji w Polsce. Dopracowanie przepisów może bowiem pozwolić na lepsze wykorzystanie tej technologii w przyszłości. Widać dużą zmianę w tym zakresie i KNF coraz szerzej otwiera się na technologię w formie rozproszonych rejestrów. W ostatnim czasie powstała również grupa robocza ds. rejestrów rozproszonych i blockchain, która gromadzi szeroką reprezentację rynku w zakresie firm związanych z tą technologią oraz działa na rzecz wprowadzenia regulacji odnoszących się wprost do procesów dystrybucji w ramach emisji przeprowadzanych przy wykorzystywaniu technologii blockchain.

 

Co jednak w sytuacji, skoro dalej nie ma oficjalnych wytycznych w zakresie przeprowadzenia emisji tokenów security?

 

Trzeba stosować analogię, w odniesieniu do przepisów o ofercie publicznej oraz ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, klasyfikując tokeny jako pochodne instrumentów finansowych oraz papierów wartościowych. Tym samym aktualnie obowiązujące przepisy, nie ograniczają wprost, ani tym bardziej nie wyłączają możliwości emitowania czy też oferowania lub obrotu tokenami typu Security. Trzeba jednak mieć na uwadze, że stosowanie analogii, oznacza każdorazową analizę tokenów, pod kątem możliwości ich wydania również na gruncie prawa cywilnego oraz handlowego.

Autor: Maciej Grzegorczyk