Waluty wirtualne a podatek PIT

27 sierpnia 2020
/ Maciej Grzegorczyk

Waluty wirtualne jeszcze do nie tak dawna nie posiadały definicji legalnej. Aktualnie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadza definicję walut wirtualnych. Niedawno nowelizacjami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy także przepisy odnoszące się do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych PIT zbywania walut wirtualnych. Sposób opodatkowania zbywania walut wirtualnych jest analogiczny w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i od osób prawnych, z pewnymi zmianami, które zostaną podkreślone w niniejszym artykule. Nowe regulacje określające opodatkowanie walut wirtualnych mają zastosowanie do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2019 roku. Z kolei przychody uzyskane przed wejściem w życie przedmiotowych nowelizacji należy rozliczać według ówczesnych zasad.Masz wątpliwości związane z opodatkowaniem dochodu ze zbycia walut wirtualnych, skontaktuj się z Kancelarią KHG we Wrocławiu, nasi adwokaci i radcy prawni specjalizują się w sprawach podatkowych dotyczących kryptowalut!

 

PRZYCHÓD ZE ZBYCIA WALUT WIRTUALNYCH

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. Z kolei w świetle art. 17 ust. 1f przedmiotowej ustawy przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Tutaj znowu należy zwrócić uwagę, iż mowa o wymianie, a nie zamianie waluty wirtualnej. Bowiem zamianą w świetle art. 603 kodeksu cywilnego jest zamiana jednej rzeczy na inną, a waluta wirtualna jako cyfrowe odwzorowanie wartości rzeczą nie jest. Zatem wartością przychodu w przypadku wymiany waluty wirtualnej na towar, usługę, prawo majątkowe jest wartość zakupionego towaru, usługi lub prawa majątkowego. Przychód powstanie również wtedy, gdy podatnik w celu uregulowania swoich zobowiązań spełni dane świadczenie walutą wirtualną. W powyższym przypadku przychód powstanie w wysokości uregulowanego zobowiązania, za które podatnik zapłacił walutą wirtualną. W powyższym wyliczeniu przepis nie wymienia walut wirtualnych, co oznacza, iż wymiana waluty wirtualnej na inną nie stanowi przychodu w świetle niniejszej ustawy, dokładnie tak samo sytuacja wygląda w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższa transakcja jest indyferentna podatkowo pod względem podatku dochodowego PIT. Skoro nie powstaje przychód, nie powstaje obowiązek odprowadzania podatku dochodowego PIT.

 

WYSOKOŚĆ PODATKU OD DOCHODU Z WALUT WIRTUALNYCH

Po zmianie przepisów przychody z obrotu walutami wirtualnymi rozliczamy jako przychody z kapitałów pieniężnych, zatem w sposób odmienny aniżeli w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie ma znaczenia czy te przychody generujemy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej czy nie. Zgodnie z art. 30b ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z ww. odpłatnych form zbycia walut wirtualnych należy uiścić 19% podatek PIT. Należy mieć na względzie, iż wartość 19% obliczamy dopiero od dochodu a nie od przychodu. Od zbycia walut wirtualnych nie trzeba płacić zaliczek w trakcie roku rozliczeniowego. Rozliczenie następuje w stosunku rocznym.

 

Niniejsza stawka podatku PIT jest jednolita. Ustawa nie przewiduje żadnych zwolnień ani obniżek przedmiotowego podatku. Dochód liczony jest poprzez pomniejszenie przychodu o koszty jego uzyskania. Dochód ze zbycia walut wirtualnych należy wykazać w zeznaniu PIT-38. Zamierzasz złożyć zeznanie PIT-38 i nie wiesz jak rozliczyć swoje dochody z tytułu walut wirtualnych, zgłoś się do Kancelarii KHG, przygotujemy dla Ciebie opinię prawną, która będzie dostosowana do Twojej indywidualnej sytuacji, dzięki czemu będziesz miał pewność, że prawidłowo rozliczyłeś swoje dochody.

 

STRATA ZE ZBYWANIA WALUT WIRTUALNYCH

Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów poniesione w następnym roku podatkowym- art. 22 ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Poniesiona strata z tytułu zbycia walut wirtualnych nie będzie mogła być odliczona od wszystkich pozostałych dochodów podatnika. Jednakże stratę tę podatnik będzie mógł doliczyć do kosztów uzyskania przychodu w kolejnym roku rozliczeniowym. Przyczyną powyższego jest
fakt, iż dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z dochodami uzyskanymi z tytułów wymienionych w art. 30 b ust. 5d przedmiotowej ustawy tj. 
z przychodami ze sprzedaży akcji i innych praw finansowych, a także z dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (powyższe wynika z podziału katalogu przychodów zaliczanych do kapitałów pieniężnych).

 

Z powyższej regulacji wynika, iż stratę będzie można odliczyć wyłącznie w jednym roku rozliczeniowym, niedozwolone jest odliczanie straty „partiami”. Z kolei kontrowersyjne jest czy powyższe ma nastąpić w roku bezpośrednio następującym po tym, w którym zostały poniesione te koszty czy można to uczynić w kolejnych latach. „Niniejsze przepisy wprowadzają możliwość rozliczania kosztów z tytułu zakupu walut wirtualnych (kryptowalut) bez ograniczeń czasowych, tak długo, jak Wnioskodawca nie wykaże przychodu, który będzie równy poniesionym kosztom”. Bowiem jeśli zaistnieje nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami z odpłatnego zbycia walut wirtualnych w 2020 r., to taka nadwyżka będzie powiększać koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej w roku podatkowym 2021. Następnie, jeżeli ponownie w roku 2021 r. zaistniałaby taka sama sytuacja, to taka nadwyżka będzie powiększać koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych w 2022 r., do momentu aż przychód wyniesie tyle, ile koszty jego uzyskania. Takie rozwiązanie zostało zaproponowane przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, o sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.549.2019.3.PR, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał je za poprawne.

 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Z WALUT WIRTUALNYCH

W świetle art. 22 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. podmiotów prowadzących działalność polegającą na świadczeniu następujących usług:

  1. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  2. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
  3. pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b powyżej,
  4. prowadzenia w formie elektronicznej zbioru danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

 

Zwraca się uwagę, iż koszty te muszą być udokumentowane i możliwe do powiązania z danym podatnikiem. Ważną kwestią jest bezpośredniość poniesionych wydatków na nabycie i zbycie waluty wirtualnej. W tym przypadku zmiana przedmiotowych przepisów dokonana została na niekorzyść podatnika, gdyż przed nowelizacją koszty uzyskania przychodu stanowiły także wydatki pośrednie. Zgodnie z interpretacją podatkową o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.172.2019.1.ŚS wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: „kosztami uzyskania przychodów nie będą więc koszty pośrednie, w szczególności koszty finansowania zakupu walut wirtualnych (koszty pożyczek, kredytów, itp.), zakup komputera, koszty zużycia prądu, koszt zakupu „koparek do kryptowalut”, koszty amortyzacji komputerów”. Na szczęście w ostatnim czasie pojawiły się pierwsze orzeczenia sądowe, które są korzystne dla podatników i potwierdzają, że tego typu wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów, np. Wyrok WSA I SA/Łd 285/20). Jeśli zastanawiasz się, czy poniesione przez Ciebie koszty możesz wliczyć do kosztów uzyskania przychodów, skontaktuj się z adwokatami i radcami prawnymi z Kancelarii KHG we Wrocławiu, którzy odpowiedzą na wszelkie Twoje wątpliwości.

 

Koszty uzyskania przychodu będą potrącane w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Wyjątkiem jest sytuacja gdy odliczamy straty w kolejnym roku podatkowym, o czym wyżej. Nawet gdy podatnik nie uzyska żadnego przychodu z obrotu walut wirtualnych w danym okresie rozliczeniowym będzie zobowiązany wykazać przedmiotowe koszty uzyskania przychodu w zeznaniu podatkowym, zgodnie z art. 30b ust. 6a niniejszej ustawy.

 

PODATNIK GENERUJĄCY DOCHODY Z WALUT WIRTUALNYCH W RP I ZA GRANICĄ

W sytuacji, gdy podatnik, będący osobą fizyczną i podlegający obowiązkowi podatkowemu, osiągałby dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te sumują się. Od tej sumy oblicza się podatek, następnie od tak wyliczonego podatku odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą.

 

Pamiętaj, powyższy artykuł ma na celu nakreślenie problematyki i złożoności opodatkowania kruptowalut. Adwokaci i radcy prawni z Kancelarii Prawnej KHG we Wrocławiu we współpracy z biurem rachunkowym przygotują dla Ciebie profesjonalną opinię dotyczącą opodatkowania Twoich dochodów ze zbycia walut wirtualnych. Każda sytuacja jest inna, dlatego nie czekaj do końca okresu rozliczeniowego, skontaktuj się z nami, aby określić w jaki sposób musisz się rozliczyć, ile podatku musiszzapłacić i jakie koszty możesz zaliczyć do kosztów uzyskania swojego przychodu!

Autor: Maciej Grzegorczyk