Waluty wirtualne a podatek CIT

10 sierpnia 2020
/ Maciej Grzegorczyk

Waluty wirtualne jeszcze do nie tak dawna nie posiadały definicji legalnej. Aktualnie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadza definicję walut wirtualnych. Niedawno nowelizacjami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy przepisy odnoszące się do opodatkowania walut wirtualnych. Sposób opodatkowania zbycia walut wirtualnych jest analogiczny w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i od osób prawnych, z pewnymi modyfikacjami. Nowe regulacje określające opodatkowanie walut wirtualnych mają zastosowanie do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2019 roku. Z kolei  przychody osiągnięte sprzed wejścia w życie niniejszych nowelizacji należy rozliczać według ówczesnych zasad. Jesteś przedsiębiorcą i masz wątpliwości związane z opodatkowaniem dochodu ze zbycia walut wirtualnych, skontaktuj się z Kancelarią KHG we Wrocławiu, nasi adwokaci i radcy prawni specjalizują się w sprawach podatkowych dotyczących kryptowalut!

 

PRZYCHÓD ZE ZBYCIA WALUT WIRTUALNYCH

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychód z zysków kapitałowych uznaje się przychód z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną. Powyższa regulacja dotyczy wymiany waluty wirtualnej, a nie jej zamiany, bowiem w świetle art. 603 kodeksu cywilnego zamiana dotyczy danej rzeczy na inną, a waluta wirtualna jako cyfrowe odwzorowanie wartości rzeczą nie jest. Należy mieć na względzie, iż zbywanie walut wirtualnych, nawet jeśli czynimy to w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy rozliczyć jako przychód z zysków kapitałowych, a nie wraz z innymi przychodami z działalności gospodarczej. Wartością przychodu w przypadku wymiany waluty wirtualnej na towar, usługę, prawo majątkowe jest wartość zakupionego towaru, usługi lub prawa majątkowego. Przychód powstanie również wtedy, gdy podatnik w celu uregulowania swoich zobowiązań spełni dane świadczenie walutą wirtualną. W powyższym przypadku przychód powstanie w wysokości uregulowanego zobowiązania, za które podatnik zapłacił walutą wirtualną. W przedmiotowym wyliczeniu przepis nie wymienia walut wirtualnych, co oznacza, iż  wymiana waluty wirtualnej na inną nie stanowi przychodu w świetle niniejszej ustawy. Ponadto art. 12 ust. 4  pkt 27 wyraźnie stwierdza, iż do przychodów nie zalicza się wartości waluty wirtualnej otrzymanej w zamian za inną walutę wirtualną. Powyższa transakcja jest indyferentna podatkowo pod względem podatku dochodowego CIT. Skoro nie ma przychodu, nie istnieje obowiązek uiszczania podatku dochodowego CIT.

 

WYSOKOŚĆ PODATKU OD DOCHODU Z WALUT WIRTUALNYCH

Po zmianie przepisów przychody ze zbywania walut wirtualnych rozliczamy jako przychody z zysków kapitałowych. Nie ma znaczenia czy te przychody generujemy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej czy nie.  Zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dochodów z ww. odpłatnych form zbycia walut wirtualnych należy uiścić 19% podatek CIT. Należy pamiętać, iż wartość 19% obliczamy dopiero od dochodu a nie od przychodu. Od zbycia walut wirtualnych trzeba płacić zaliczki w trakcie roku rozliczeniowego. Samo rozliczenie następuje w deklaracji rocznej.

 

Niniejsza stawka podatku CIT jest jednolita. Ustawa nie przewiduje żadnych zwolnień ani obniżek przedmiotowego podatku, nawet jeśli płacony przez spółkę CIT od innych dochodów wynosi 9%. Dochód liczony jest poprzez odliczenie od przychodu kosztów jego uzyskania.

Przepisy chronią podatnika przed podwójnym opodatkowaniem. Powyższe wynika z wielu umów, które mają na celu unikanie podwójnego opodatkowania. Podatnik może się powoływać na umowy międzynarodowe, w których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe tylko wtedy, gdy podatnik udokumentuje dla celów podatkowych miejsce swojej siedziby w postaci certyfikatu rezydencji.

 

STRATA ZE ZBYWANIA WALUT WIRTUALNYCH

Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów poniesione w następnym roku podatkowym- art. 15 ust. 13 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Poniesiona strata z tytułu zbycia walut wirtualnych nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów z innego źródła tego samego podatnika. Jednakże stratę tę podatnik będzie mógł doliczyć do kosztów uzyskania przychodu w kolejnym roku rozliczeniowym. Przyczyną powyższego jest
fakt, iż dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z dochodami z innych tytułów.

 

Z powyższej regulacji wynika, iż stratę będzie można odliczyć wyłącznie w jednym roku rozliczeniowym, niedozwolone jest odliczanie straty „partiami”. Z kolei kontrowersyjne jest czy powyższe ma nastąpić w roku bezpośrednio następującym po tym, w którym zostały poniesione te koszty czy można to uczynić w kolejnych latach. Niniejsze przepisy wprowadzają możliwość rozliczania kosztów z tytułu zakupu walut wirtualnych (kryptowalut) bez ograniczeń czasowych, tak długo, jak Wnioskodawca nie wykaże przychodu, który będzie równy poniesionym kosztom”. Bowiem jeśli zaistnieje nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami z odpłatnego zbycia walut wirtualnych w 2020 r., to taka nadwyżka będzie powiększać koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej w roku podatkowym 2021. Następnie, jeżeli ponownie w roku 2021 r. zaistniałaby taka sama sytuacja, to taka nadwyżka będzie powiększać koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych w 2022 r., do momentu aż przychód wyniesie tyle, ile koszty jego uzyskania. Takie rozwiązanie zostało zaproponowane przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, o sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.549.2019.3.PR, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał je za poprawne.

 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Z WALUT WIRTUALNYCH

W świetle art. 15 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f, stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. podmiotów prowadzących działalność polegającą na świadczeniu następujących usług:

  1. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  2. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
  3. pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b powyżej,
  4. prowadzenia w formie elektronicznej zbioru danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Koszt uzyskania przychodu powstanie tylko w przypadku zbycia walut wirtualnych zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f przedmiotowej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu poniesionych wydatków związanych z wymianą waluty wirtualnej na inną.

 

Zwraca się uwagę, iż koszty te muszą być udokumentowane i możliwe do powiązania z danym podatnikiem. Ważną kwestią jest bezpośredniość poniesionych wydatków na nabycie i zbycie waluty wirtualnej. W tym przypadku zmiana przedmiotowych przepisów dokonana została na niekorzyść podatnika, gdyż przed nowelizacją koszty uzyskania przychodu stanowiły także wydatki pośrednie. Zgodnie z interpretacją podatkową o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.172.2019.1.ŚS wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: „kosztami uzyskania przychodów nie będą więc koszty pośrednie, w szczególności koszty finansowania zakupu walut wirtualnych (koszty pożyczek, kredytów, itp.), zakup komputera, koszty zużycia prądu, koszt zakupu „koparek do kryptowalut”, koszty amortyzacji komputerów”. Na szczęście w ostatnim czasie pojawiły się pierwsze orzeczenia sądowe, które są korzystne dla podatników i potwierdzają, że tego typu wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów, np. Wyrok WSA I SA/Łd 285/20). Zastanawiasz się, czy poniesione przez Ciebie koszty możesz wliczyć do kosztów uzyskania przychodów, skontaktuj się z adwokatami i radcami prawnymi z Kancelarii KHG we Wrocławiu, którzy odpowiedzą na wszelkie Twoje wątpliwości.

 

Koszty uzyskania przychodu będą potrącane w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Wyjątkiem jest sytuacja gdy odliczamy straty w kolejnym roku podatkowym, o czym wyżej. Nawet gdy podatnik nie uzyska żadnego przychodu z obrotu walut wirtualnych w danym okresie rozliczeniowym, będzie zobowiązany wykazać przedmiotowe koszty uzyskania przychodu w zeznaniu podatkowym.

 

Pamiętaj, powyższy artykuł ma na celu nakreślenie problematyki i złożoności opodatkowania kruptowalut. Adwokaci i radcy prawni z Kancelarii Prawnej KHG we Wrocławiu we współpracy z biurem rachunkowym przygotują dla Ciebie profesjonalną opinię dotyczącą opodatkowania Twoich dochodów ze zbycia walut wirtualnych. Każda sytuacja jest inna, dlatego nie czekaj do końca okresu rozliczeniowego, skontaktuj się z nami i określ w jaki sposób musisz się rozliczyć, ile podatku musisz zapłacić i jakie koszty możesz zaliczyć do kosztów uzyskania swojego przychodu.

Autor: Maciej Grzegorczyk